วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบางเมือง :: " ไม่มีที่ไหนสุขใจ  เท่ากับเทศบาลตำบลบางเมือง"

   
 
 
 
 
 

 
 
 
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางเมือง ครั้งที่ 2/2559
โครงการบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่นอกเวลาราชการ กิจกรรม “สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข”.
โครงการแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ ประจำปีงบประมาณ 2559
ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายบ้านเรือนและทรัพย์สินจากภัยทางธรรมชาติ
ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการขอสนับสนุนเงิน จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางเมือง
โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงาม ในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์
โครงการคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสมุทรปราการ (คบจ.) ร่วมใจ สู่ยุคดิจิทัลการเงินไทย National e-Payment
การประชุมมอบนโยบายและหลักเกณฑ์การขอรับทุนการศึกษา โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2559
กิจกรรมหล่อเทียนเข้าพรรษา เทศบาลตำบลบางเมือง ประจำปี 2559
ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
โครงการศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางเมือง ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จังหวัดนนทบุรี
โครงการบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่นอกเวลาราชการ กิจกรรม “สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข”
ประชุมโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2559
การศึกษาดูงานของเทศบาลตำบลวิชิต จังหวัดภูเก็ต
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

 
     
หน้าแรก | ผลงานเทศบาล | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อเทศบาล | แผนผังเว็บไซต์
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8 © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.