วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบางเมือง :: " ไม่มีที่ไหนสุขใจ  เท่ากับเทศบาลตำบลบางเมือง"

   
 
 
 
 
 

 
 
 
งานกีฬาเชื่อมสายสัมพันธ์ ชาวชมรม อสม. เทศบาลตำบลบางเมือง
โครงการอบรมด้านสุขาภิบาลอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2560
งานกีฬาเชื่อมสายสัมพันธ์ ชาวชมรม อสม. เทศบาลตำบลบางเมือง
โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ กิจกรรม “เยาวชน ร่วมใจ ต้านภัยเอดส์” ประจำปีงบประมาณ 2560
มอบบ้านตามโครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน ราชินี (หลังที่ 2)
การอบรมให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน กิจกรรม “โรงเรียนปลอดโรค” ประจำปีงบประมาณ 2560
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ประจำปี 2560 กิจกรรม “การอบรมความรู้เรื่องการคัดแยกขยะและการนำไปใช้ประโยชน์”
ปฐมนิเทศผู้สมัครโครงการกิจกรรมส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ของชุมชนในเขตเทศบาล (เสื้อชมพู) ประจำปีงบประมาณ 2560 (ครั้งที่ 3/2560)
สัมภาษณ์ผู้สมัครโครงการกิจกรรมส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ของชุมชนในเขตเทศบาล (เสื้อชมพู) ประจำปีงบประมาณ 2560 (ครั้งที่ 3/2560)
ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต "ปากน้ำสัญจร สุจริตตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง" จังหวัดสมุทรปราการ
โครงการสวดมนต์หมู่เสริมสร้างสมาธิ คุณธรรมเยาวชน
รับมอบดอกไม้จันทร์ จากโรงเรียนคลองบางปิ้ง
โครงการ "เปลี่ยนความคิด ปรับพฤติกรรม ลดเสี่ยง ลดโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ปี 2560"
โครงการ "บางปิ้งห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ สุขภาพกาย ใจ ดี"

 
     
หน้าแรก | ผลงานเทศบาล | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อเทศบาล | แผนผังเว็บไซต์
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8 © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.