วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบางเมือง :: " ไม่มีที่ไหนสุขใจ  เท่ากับเทศบาลตำบลบางเมือง"

   
 
 
 
 
 

 
 
 
กิจกรรมเทน้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ
ประชุมพิจารณา (ร่าง) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รายจ่ายประจำ)
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และคณะอนุกรรมการฯ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางเมือง ครั้งที่ 3/2559
โครงการแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม "ประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังน้ำเสีย"
รับมอบผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ตำบลบางเมือง
เทศบาลตำบลบางเมืองจับฉลากให้กับผู้ที่ยื่นคำขอพื้นที่จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ บริเวณจุดผ่อนผันหน้าห้างเทสโก้โลตัส สาขาศรีนคริทร์
โครงการอบรมวิทยากรระดับพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน (ครู ค) เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ
พิธีมอบเงินอุดหนุนชุมชน(แอโรบิค)ภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลบางเมือง
กิจกรรม 50 ปี ริเวอร์กรุ๊ป อยู่ร่วมกับชุมชน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี
การลงพื้นที่พัฒนาคลองตาหนู ชุมชนสุนทรศาลทูล
ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2/2559
การประชุมคณะกรรมการชุมชนเพื่อกำหนดแผนการดำเนินการลอกท่อระบายน้ำในชุมชนที่ยังไม่ได้ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ
ลงตรวจสอบพื้นที่ 9 ไร่

 
     
หน้าแรก | ผลงานเทศบาล | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อเทศบาล | แผนผังเว็บไซต์
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8 © Copyright 2011 by Dungbhumi Co.,Ltd.